Formularz reklamacji - Skuteczny suplement wspomagający męską płodność | Supramen®

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

Imię i nazwisko: ___________________________________
Adres: __________________________________________
________________________________________________
Tel.: ____________________________________________
E-mail: __________________________________________

Niniejszym zgłaszam reklamację zakupionego przeze mnie produktu:
NUMER ZAMÓWIENIA
NAZWA REKLAMOWANEGO PRODUKTU
NUMER SERII REKLAMOWANEGO PRODUKTU (jeżeli występuje)
PRZYCZYNA REKLAMACJI/SZCZEGÓŁOW Y OPIS WADY
DATA STWIERDZENIA WADY

FORMA ROZPATRZENIA REKLAMACJI:
□ Naprawa □ Wymiana □ Obniżka ceny □ Zwrot pieniędzy
____________________________________________________
SPOSÓB DOSTARCZENIA DECYZJI W SPRAWIE ROZPATRZENIA REKLAMACJI:
□ E-mail □ List

__________________________ _____________________________
Data Czytelny                         podpis Kupującego*

Podpisując niniejsze zgłoszenie, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Establo Phrma sp. Z o.o. oraz przez podmioty, którym Establo Pharma Spółka z o.o powierzyła przetwarzanie danych, do celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego zgłoszenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

 

POBIERZ PDF